Hyppää sisältöön

Tietoa

Mentorointia miehille, joiden työt muuttuvat digitalisaation takia

Feeniks-hankkeen tehtävänä on tukea keski-ikäisiä miehiä, joiden työtä digitalisaatio muuttaa merkittävästi. Kohderyhmänä ovat jo työttömäksi jääneet, sekä vielä työelämässä olevat miehet. Me koulutamme heistä mentoreita tukemaan toisia miehiä harrastamisporukoissa sekä työpaikoilla. Toiminta koostuu kahdesta päähaarasta: rennosta harrastustoiminnasta, sekä työpaikoilla tapahtuvasta, uuden oppimista edistävästä Feeniks-akatemia toiminnasta.

Osana alueellista toimintaa järjestämme miehille suunnattua säännöllistä harrastepohjaista tekemistä esimerkiksi kiipeilyn, musiikin tai ohjelmoinnin parissa. Yhteisen tekemisen lisäksi mentorit tukevat osallistujia myös oppimiseen ja työhön liittyvissä kysymyksissä.

Akatemia-toiminnassa koulutamme miesvaltaisiin työyhteisöihin oppimismentoreita. Mentoreiden tehtävänä on uudistaa työryhmiensä oppimiskulttuuria alhaalta ylöspäin, vertaisina.  Järjestö- ja sotekentän lisäksi teemme yhteistyötä myös erilaisten yritysten, tutkimuslaitosten ja ammattiliittojen kanssa.

Mitä me ajattelemme digitalisaatiosta ja työstä?

 • Digitalisaation vaikutus työelämään on ilmeistä.
 • Digitalisaatio luo uusia työpaikkoja ja uudenlaisia tehtäviä, mutta se myös korvaa monia nykyisiä, rutiininomaisia työtehtäviä.  
 • Digitalisaation seurauksena itsensä johtamisesta, oman osaamisen ylläpitämisestä ja elinikäisestä oppimisesta tulee entistä tärkeämpää.
 • Organisaatioille digitalisaatio mahdollistaa rutiininomaisten tehtävien korvaamisen, paremman työn laadun sekä paremman huolehtimisen henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista.
 • Vaadittavien työelämävalmiuksien omaksuminen on joillekin haastavampaa kuin toisille. Lisäksi korvattavissa työtehtävissä työskentelevillä ei ole aina mahdollisuutta siirtyä uudenlaisiin työtehtäviin.
 • Osa 40-54 v. miehistä jää edellä mainittujen tekijöiden johdosta lähitulevaisuudessa joko a) työttömiksi tai b) riskiryhmään joutua lähitulevaisuudessa työttömäksi. 
 • Miehet, kuten muutkin, voivat selviytyä akuutista tai tulevasta muutoksesta paremmin toisten avulla.

Mikä on Feeniks-hanke?

Kolmivuotisessa Feeniks -hankkeessa (2019-2021)kehitämme vertaistoimintaa, joka tukee miesten hyvinvointia, oppimista ja työllistymistä. Kehittäminen tehdään yhdessä miesten ja ammattilaisten kanssa. Kumppaneina ovat mm. Miessakit ry, DemosHelsinki ja SAK.

Toimintamme

 • vahvistaa osallisuuden kokemusta
 • vahvistaa kilpailukykyä ja osaamista
 • tukee elinikäistä oppimista
 • ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä
 • kehittää keinoja tukea kohderyhmän sosiaalisia valmiuksia
 • tarjoaa vertaisryhmä- ja tukihenkilötoimintaa

Hankkeen taustaa

Hankkeen yhteiskunnallisen pääkehyksen muodostaa keski-ikäisten miesten haastava siirtymä takaisin työelämään töiden loppumisen myötä. Taustalla voi olla esimerkiksi tilanne, jossa digitalisaation myötä työt loppuvat kokonaan tai jossa työnantaja ”vaihtaa” osaamisen tuoreempaan työntekijän puutteellisten digivalmiuksien myötä.

Suomessa digitalisaation vaikutuksia yhteiskuntaan tutkivat mm. Etla (”Syvenevän digitalisaation vaikutukset ihmistyön määrään, laatuun ja sisältöön”) ja Suomen Akatemia (Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus). Valtiovarainministeriöllä on käynnissä ”Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma”.

Martin Ford arvioi palkitussa kirjassaan Robottien kukoistus (vuoden 2018 talouskirja / Financial Times), että todennäköisesti kaikki rutiininomaisia tehtäviä sisältävä työ tullaan automatisoimaan. Elinkeinoelämän Valtuuskunnan Robotit töihin -raportin arvion mukaan 20 vuoden aikana Suomessa automatisoinnilla voidaan korvata vain 7 prosenttia työpaikoista. Nykyisistä työtehtävistä voi McKinseyn mukaan kadota vuoteen 2035 mennessä kokonaan 15 % ja noin kolmannes työtehtävistä muuttaa muotoaan (Soininvaara 1/2018).

Digitalisaatio luo siis uutta työtä, joka perustuu enemmän ja enemmän ihmisen ja koneen parhaiden kykyjen yhdistämiseen. Digitalisaatio koskettaa eri toimialoja. Esimerkiksi kirjojen ja musiikin myynnin sektorilta työpaikat poistuvat nopeassa tahdissa. Autoteollisuuden Wolkswagen perusteli maliskuussa 2019 suuria YT-neuvottelujaan automaation vaikutuksilla. Kauempana tulevaisuudessa tekoäly tulee muuttamaan myös terveydenhuoltoalan menettelytapoja. Osa heistä, joiden työtehtävät korvautuvat, pystyy sijoittumaan esimerkiksi automatiikan myötä syntyviin uusiin työtehtäviin. Tämä voi olla epärealistista heille, joiden oppimisvalmiudet ovat heikommat tai joille uusien työelämätaitojen omaksuminen on syystä tai toisesta haastavaa.

Muuttuva työ vaatii taitoja: Osaaminen työssä ei enää perustu selkeästi rajattuun ja koulutuksella hankittuun tietoon vaan joustaviin kykyihin esimerkiksi yhdistellä asioita, hakea ja tuottaa tietoa, inspiroida muita ja toimia verkostoissa. Työssä tarvitaan erityisesti ns. metataitoja, kuten kykyä oppia uutta, hallita omaa ajankäyttöä ja ajatella kriittisesti. Vanha ammattikoulutus ei näitä taitoja juuri tukenut, mutta elinikäisen oppimisen uusi normaali olisi silti omaksuttava. Miten muuten uusissa tehtävissä olisi mahdollista toimia?

Kun digitalisaatio vie ihmisen mahdollisuuden rakentaa identiteettiään työn kautta, voi sosiaalipedagoginen ymmärrys olla avuksi. Sen mukaan yksilö voi kiinnittyä yhteiskuntaan koko elämänsä ajan, vaikka hänen elinolosuhteensa muuttuisivatkin. Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi vertaisuuden, merkityksellisten kohtaamisten ja uudenlaisen mielekkään tekemisen kautta. Sosiaalipedagogiikan avulla voidaan esimerkiksi tukea uudenlaisten yhteisöjen rakentumista menetettyjen työyhteisöjen tilalle. Tästä Feeniksissä on kyse.